AMT 1202 1963 Chevy II Nova Station Wagon model kit

AMT 1202 1963 Chevy II Nova Station Wagon model kit